Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskic

w Lipinkach


                  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich stanowią wszyscy uczniowie klas I-VI.
2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem.
3. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy opracowywany każdego roku po wyborach do SU.


               II. CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły.
2. Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wniosków i potrzeb uczniów związanych ze szkołą i społecznością szkolną.
3. Zwiększenie zainteresowania braci uczniowskiej życiem i działalnością społeczną i realizowanie własnych pomysłów
4. Promowanie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
5. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
6. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.


              III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.
2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
4. Organizowanie imprez kulturalnych:
     - apele i akademie okolicznościowe
    - imprezy sportowe
    - dyskoteki
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.
7. Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół.
8. Powoływanie na stałe lub doraźnie sekcji dla wykonania określonych zadań:
     - sekcja porządkowa - sekcja kulturalna - sekcja dekoracyjna

                 IV. OPIEKUN SU


1. Opiekę nad działalnością Su sprawuje Opiekun SU
2. Opiekun SU powołuje i odwołuje Dyrektor szkoły
3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu Uczniowskiego i wspomagać jego działalność poprzez:
a) udzielanie porad merytorycznych i organizacyjnych
b) mobilizowanie i inspirowanie uczniów do pracy
c) pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną


                 V. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Zarząd SU w składzie:
        a) Przewodniczący SU
        b) Zastępca przewodniczącego SU
        c) Skarbnik
        d) Sekretarz
        e) Kronikach
2. Samorządy klasowe poszczególnych klas w składzie:
       a) Przewodniczący Klasy
       b) Zastępca Przewodniczącego
       c) Skarbnik
3. Obowiązki członków Zarządu SU:
       a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizowanie postawionych celów
       b) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów
       c) angażowanie uczniów w działania Zarządu SU
       d) udział w obradach Zarządu SU zwoływanych przez opiekuna SU, przewodniczącego lub na wniosek członków SU co najmniej raz w miesiącu
      e) przygotowanie projektów dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów.
      f) reprezentowanie szkoły w kontaktach z innymi szkołami.
4. Obowiązki przedstawicieli Samorządów Klasowych:
     a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacji celów SU
      b) angażowanie uczniów swoich społeczności klasowych w działania podejmowane przez SU


               VI. ORDYNACJA WYBORCZA


1. Organy SU czyli Zarząd SU oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są na okres jednego roku we wrześniu.
2. Wybory Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym.  Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca.
3. Wybory są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
4. Prawo głosowania posiadają wszyscy uczniowie.
5. Kandydować w wyborach może każdy uczeń, który:
        a) uczęszcza do klasy IV, V lub VI
        b) posiada ocenę dobrą, bardzo dobrą lub wzorową z zachowania
        c) wyróżnia się zdyscyplinowaniem i wysoką kulturą osobistą
        d) wykazuje się zaangażowaniem w życie szkoły
5. Uczniowie chętni do udziału w wyborach zgłaszają swoją kandydaturę do Opiekuna SU w terminie przez niego wyznaczonym.
6. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w Strukturach Samorządu Uczniowskiego.
7. Ogólnoszkolne wybory do Samorządu Uczniowskiego dokonują się w następujący sposób:
       a) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
       b) uczniowie stawiają łącznie pięć krzyżyków, po jednym przy nazwiskach pięciu wybranych przez siebie  kandydatów.
8. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem - kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego.
9. Samorząd Uczniowski na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.
10. Nad przebiegiem wyborów czuwa Szkolna Komisja Wyborcza powołana na 3 tygodnie przez ustalonym przez Opiekuna SU terminem wyborów. Do jej obowiązków należą:
         a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów
         b) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów
         c) przygotowanie wyborów
         d) ogłoszenie terminu wyborów
         e) przeprowadzenie wyborów
         f) obliczenie głosów
         g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie wyników


            VII. FUNDUSZE


1. Samorząd Uczniowski może pozyskiwać własne fundusze, które służą do finansowania jej działalności.
2. Dysponentami funduszów są samorząd Uczniowski i Samorządy Klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem SU lub z wychowawcą klasy.
3. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być pozyskiwane z imprez organizowanych przez SU, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.


                     VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem SU.
2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący SU, gospodarze klas, Opiekun SU.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
4. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub postanowienie SU, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2011 roku pozytywnie zaopiniowany na konferencji Rady Pedagogicznej.


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich