Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 27

ZARZĄDZENIE NR 27/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach 

z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawieustalenia dnia wolnego dla pracowników  Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach  w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),w związku z art. 14 i art.129§1, art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Szkoły podstawowej im. Przyjaciół  jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2020 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

 

§ 2.

 Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny - przypadający w sobotę tj. 15 sierpnia 2020 roku nastąpi w dniu pracy przypadającym w dniu 14 sierpnia 2020 r. (tj. piątek).

 

 § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich