Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 24

Zarządzenie nr 24/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach z dnia 1.06.2020 roku

w sprawie sposobu przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Na podstawie:

• USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. 2020 poz. 891)
w celu zapewnienia właściwego, przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty określa się następujące zasady i procedury postępowania w zakresie:
§1
Zasady informowania i przekazywania wiadomości w odniesieniu do organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
1. Organizację procesu informowania i przekazywania zdającym egzaminy oraz ich rodzicom i nauczycielom określają „Procedury obiegu informacji podczas przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 2. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia. 3. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami i stosowanie ich w praktyce.

§ 2
Opracowania i wdrożenia procedur organizacji i przebiegu egzaminów zawierające rozwiązania w zakresie:
Procedur przygotowania egzaminu uwzględniające:  Działania informacyjne (zdający, rodzice, nauczyciele, środowisko).  Sposób powoływania i szkolenia zespołów egzaminacyjnych.  Czynności przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i ich terminarz. Procedur przeprowadzania egzaminów:  Procedury postępowania w czasie przeprowadzania egzaminów (zadania zespołów, nadzorujących, przewodniczących tych zespołów itp.

1. Organizację procesu przygotowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty opisują „Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty”. 2. Procedury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami i stosowanie ich w praktyce.

§ 3
Opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa epidemicznego podczas organizacji egzaminów.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego zdającym egzamin ósmoklasisty w okresie epidemii COVID-19 zostają opracowane i wdrożone w życie „Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”. 2. Procedury stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia. 3. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami i stosowanie ich w praktyce. § 4 Opracowania i wdrożenia procedur postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19 w trakcie przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

1. Podczas egzaminu obowiązują na wypadek podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia się koronawirusem „Procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19” 2. Procedury stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia. 3. Proszę wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z w/w procedurami i stosowanie ich w praktyce.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lipinki, dn. 1 czerwca 2020r.

 

Link: ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIACMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich