Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
MMA Grudziądz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 19

 ZARZĄDZENIE NR 19/ 2019/2020

z dnia 05.05.2020r. Dyrektora Szkoły im.] Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym od dnia 06.05.2020 r do dnia 24.05.2020 r. Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69; z 2009 r. Nr 139 poz. 1130; z 2010 r. Nr 2015 poz. 1408; z 2011 r. Nr 161, poz. 968; z 2018 r. poz. 2140), w związku z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 780), po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Zarządza się, co następuje:                             § 1

Zawieszenie zajęć oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach od dnia 06.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r. w związku z

  1. Brakiem zgłoszeń chętnych rodziców/opiekunów prawnych potwierdzone oficjalną wiadomością do organu prowadzącego oraz wywiadem przeprowadzonym przez nauczyciela oddziału przedszkolnego wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

  2. Brakiem możliwości spełnienia odpowiednich warunków sanitarnych, określonych w Wytycznych epidemicznych GIS z dn. 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 06.05.2020 r.Dyrektor

Żanetta Fandrejewska


CMS + Strona Internetowa + Opieka Autorska, Łukasz Babiński Wszystkie Prawa Zastrzeżone!
Lipinki szkoła podstawowa im. Przyjaciół Borów Tucholskich